Nhang trầm không tăm

130.000 105.000

  • Mã sản phẩm : HTN 16
  • Thời gian bảo hành: 1 năm
  • Kích thước: 21 cm
  • Thời gian cháy: 30 phút
  • Khối lượng : 30 gam
  • Số lượng : 40 que
  • Thành phần : Bột trầm hương nguyên
  • chất , keo bời lời