Nhang Trầm Hương Thượng Hạng

500.000

  • Mã sản phẩm : HTN 16
  • Thời gian bảo hành: 1 năm
  • Kích thước: 38 cm
  • Thời gian cháy: 60 phút
  • Khối lượng : 200 gam
  • Số lượng : 100 que
  • Thành phần : Bột trầm Tốc Lào
  • , keo bời lời