Nhang trầm hương loại thường

20.000 15.000

  • Mã sản phẩm : HTN 10
  • Thời gian bảo hành: 1 năm
  • Kích thước: 38 cm
  • Thời gian cháy: 60 phút
  • Khối lượng : 100 gam
  • Số lượng : 70 que
  • Thành phần : Bột trầm hương nguyên
  • chất , keo bời lời